ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Σταγείρων – Ακάνθου


Διακηρύσσει ότι:

Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης, βάσει των οποίων θα διεξαχθεί η Δημοπρασία εκποίησης του ανωτέρω ακινήτων, ως εξής:


Άρθρο 1.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο στις 17-9-2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.


Άρθρο 2.

Το υπό εκποίηση οικόπεδο είναι ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου στο Δ.Δ. Ολυμπιάδας ήτοι : Τμήμα (Δ Η Θ Ι Κ Λ Γ Δ) του υπ΄ αριθ. 154 οικόπεδου του υπ΄ αριθ. 22 οικοδομικού τετραγώνου εμβαδού 111,35 τ.μ. και η αξία του έχει προσδιοριστεί στο ποσό των 12.000,00 ευρώ από την αρμόδια επιτροπή.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς καθορίστηκε το ποσό των 12.000,00 ευρώ.

Άρθρο 3.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ότι έγινε παρακατάθεση σ’αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδότηση ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του ελάχιστου ορίου της πρώτης προσφοράς που έχει ορισθεί στην διακήρυξη ήτοι 1.200,00 ευρώ.

Άρθρο 4.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν της έναρξης του συναγωνισμού στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.

Άρθρο 5.

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.


Άρθρο 6.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων σύμβασης.

Άρθρο 7.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Δημαρχιακή Επιτροπή ή την Περιφερειακή Διοίκηση Χαλκιδικής.


Άρθρο 8.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σ’αυτόν της απόφασης της Περιφερειακής Διοίκησης Χαλκιδικής για την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως και πριν της σύνταξης και υπογραφής αυτού να καταβάλει στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου ολόκληρο το τίμημα, διαφορετικά η εγγύηση που κατέθεσε καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση ενεργείτε δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή και θα ευθύνονται και οι δύο για την μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 9.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστή για οποιαδήποτε εκνίκηση του ακινήτου, ούτε για την γενική κατάσταση αυτού, και για τις επ’ αυτού υφιστάμενες δουλειές, υποχρεούμενου του Δήμου σε περίπτωση εκνίκησης, να επιστρέψει στον αγοραστή το τίμημα που κατέβαλε άτοκα σε περίπτωση μερικής τέτοιας, ανάλογου ποσού, που θα ορισθεί με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή στα δικαστήρια.

Άρθρο 10.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες:

Α) Αγγελιοφόρος
Β) Τύπος της Χαλκιδικής

τα δε έξοδα δημοσίευσης, τα κηρύκεια και τα έξοδα σύνταξης και μεταγραφής του συμβολαίου βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

date Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

0 χωριατάκια to “Πώληση Δημοτικού ακινήτου στο Δ.Δ. Ολυμπιάδας”

Leave a Reply:

AddThis

Bookmark and Share