Από την 1η έως τις 22 Φεβρουαρίου θα γίνονται δεκτές οι δηλώσεις συμμετοχής των μαθητών από τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια.

Καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή μετά τη λήξη της προθεσμίας.


Η αίτηση αφορά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2010 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β’).
Μετά την παρέλευση της συγκεκριμένης ημερομηνίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση, ενώ όσον αφορά τους μαθητές και απόφοιτους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, πρέπει έως τις 22 Φεβρουαρίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο λύκειό τους.


Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Ηδη αναρτήθηκαν τα πέντε κατά περίπτωση υποδείγματα της αίτησης - δήλωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας: www.ypepth.gr.


Ο υποψήφιος είτε από το Διαδίκτυο είτε από το λύκειό του θα προμηθεύεται την αίτηση-δήλωση που αντιστοιχεί στην περίπτωσή του, θα συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη συμμετοχή του στις Πανελλαδικές Εξετάσεις σύμφωνα και με τις οδηγίες που αναγράφονται στην αίτηση-δήλωση και θα προσέρχεται στο λύκειό του, όπου θα την υποβάλλει ηλεκτρονικά.


Ειδικότερα:


Α) Οι μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) υποβάλλουν την αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1), στο λύκειο που φοιτούν, χωρίς δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αυτοί με την αίτηση-δήλωση, πλην των άλλων, θα πρέπει να δηλώσουν και το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας, καθώς επίσης το μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», αν επιθυμούν να το εξεταστούν πανελλαδικά.


Β) Οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών υποβάλλουν την αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) στο λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους.

Υπόδειγμα


Γ) Οι απόφοιτοι-κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης των ετών 2008 ή 2009 ημερήσιου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β’) που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων των ημερήσιων ΓΕΛ χωρίς νέα εξέταση για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και τα ΤΕΦΑΑ υποβάλλουν την αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3), χωρίς δικαιολογητικά στο λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους.


Δ) Οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β’) υποβάλλουν ΜΟΝΟ την αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4), χωρίς δικαιολογητικά στο σχολείο τους.


Ε) Οι απόφοιτοι-κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ προηγουμένων ετών που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β’) υποβάλλουν την αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5), στο ΕΠΑΛ αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους. Μαζί με την αίτηση-δήλωση συνυποβάλλουν: αντίγραφο του απολυτηρίου τους και την πρωτότυπη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ» πρόσβασης που κατέχουν από προηγούμενο έτος. Αν δεν είναι κάτοχοι «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ» πρόσβασης, υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Πρότυπα αιτήσεων στο site του υπουργείου Παιδείας


http://www.ypepth.gr/el_ec_category10492.htmdate Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

0 χωριατάκια to “Παίρνουν θέσεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις”

Leave a Reply:

AddThis

Bookmark and Share