Η Επιτροπή Ρύθμισης Φορτοεκφορτώσεων Λιμένος Σταυρού εξέδωσε την εξής ανακοίνωση σχετικά με την πρόσληψη 2 μόνιμων φορτοεκφορτωτών:

Ανακοίνωση

1. Ανακοινώνεται ότι μετά απο απόφαση της επιτροπής ρύθμισης φορτοεκφορτώσεων Λιμένος Σταυρού πρόκειται να προσληφθούν δύο (2) μόνιμοι φορτοεκφορτωτές για το λιμένα Σταυρού.

2. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις με τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την πρόσληψή τους, μέχρι 07-12-09.

α) Πιστοποιητικό εγγραφής του υποψήφιου στα μητρώα αρρένων Δήμου ή Κοινότητος απο το οποίο να προκύπτει ότι είναι ηλικίας πάνω απο 20 ετών και κάτω των 40 ετών.

β) Πιστοποιητικό τουαρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου απο το οποίο να προκύπτει ότι εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή την νόμιμη απαλλαγή του.

γ) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση ιατρού Δημόσιας Αρχής απο την οποία να διαπιστώνεται ότι ο υποψήφιος είναι υγιής, αρτιμελής και γενικώς ικανός για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτού.

δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

ε) Πιστοποιητικό της οικίας Εισαγγελικής Αρχής στο οποίο να εμφαίνεται ότι δεν διώκεται για αξιόπαινες πράξεις.

στ) Βεβαίωση ΙΚΑ απο την οποία να προκύπτει ότι πραγματοποίησε τουλάχιστον τριακόσια (300) ημερομίσθια ως επίκουρος φορτοεκφορτωτής.

3. Επιπρόσθετα, χωρίς να είναι υποχρεωτικό, μπορεί κάποιος απο τους υποψηφίους να καταθέσει πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν ότι είναι πολύτεκνοι, προστάτες πολυμελών οικογενειών ή τέκνα εξελθόντων ή εν ενεργεία φορτοεκφορτωτών λιμένα.

Ο Πρόεδρος της ΕΡΦΛ
Ανθ/ρχος ΛΣ ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

http://www.strymonikos.net/news/news.php?xnewsaction=fullnews&newsarch=112009&newsid=42


date Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

0 χωριατάκια to “Δύο μόνιμοι φορτοεκφορτωτές για το λιμένα Σταυρού”

Leave a Reply:

AddThis

Bookmark and Share