ΔΙΑΤΑΓΜΑ


Περί απαγορεύσεως του καπνίζειν εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων.


ΟΘΩΝ


ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ


ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Θέλοντες να προλάβωμεν όσον ενέστι τα εξ ενδεχομένων πυρκαϊών δυστυχήματα, επί τη προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, απεφασίσαμεν και διατάττομεν.


Α’. Απαγορεύεται η χρήσις του καπνίζειν είτε δια καπνοσυρίγγων (τσιμπουκίων), είτε δια τσιγάρων, εις πάντας εν γένει τους υπαλλήλους και υπηρέτας του Κράτους εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων.

Β’. Η απαγόρευσις αυτή επεκτείνεται και εις πάντα άλλον προσερχόμενον εις τα ειρημένα καταστήματα και γραφεία χάριν υποθέσεως ή άλλης τινος αιτίας.

Γ’.Ο Ημέτερος επί των Εσωτερικών Υπουργός θέλει δημοσιεύσει και εκτελέσει το παρόν Διάταγμα.


Εν Αθήναις, την 31 Ιουλίου 1856.


Εν ονόματι του Βασιλέως


Η Βασίλισσα


ΑΜΑΛΙΑdate Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009

1 χωριατάκια to “Περί απαγορεύσεως του καπνίζειν...”

  1. Ανώνυμος
    14 Δεκεμβρίου 2009 - 12:58 π.μ.

    Πρέπει να έρθει ο ΟΘΩΝ, ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ή Η Βασίλισσα ΑΜΑΛΙΑ, για να κοπεί το κάπνισμα?

Leave a Reply:

AddThis

Bookmark and Share