ΔΗΜΟΣ ΡΕΝΤΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ο Δήμος Ρεντίνας , με πράξη του δημοτικού συμβουλίου ,αποφάσισε τη ρύθμιση οφειλών υπόχρεων δημοτικών τελών, φόρων, εισφορών και προστίμων.

Με την ανωτέρω απόφαση καθορίστηκε αποκλειστική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων και των αιτήσεων προς υπαγωγή στη ρύθμιση της παρ 2 του άρθρου 63 του Ν. 3801/0908, η 30/04/2010 .

Συγκεκριμένα η ρύθμιση αφορά:

Α. Υπόχρεους οι οποίοι μέχρι την έναρξη της ισχύος του ν. 3801/2009 (δηλ. 4-9-2009) δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση για την καταβολή:

- του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων,

- του φόρου του άρθρου 60 του Ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α΄) και

- του τέλους των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π.

Οι ανωτέρω υπόχρεοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο δήμο μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, με αρχική ή συμπληρωματική δήλωση, προσκομίζοντας αντίγραφο ετήσιου εκκαθαριστικού σημειώματος του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) χωρίς την επιβολή σε βάρος τους προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης κύρωσης.

Β. Φορολογικές διαφορές μεταξύ δήμου και φορολογουμένων ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο στην οποία αφορούν, για τις οποίες ασκήθηκαν ενώπιον των διοικητικών πρωτοδικείων προσφυγές, οι οποίες εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορεί να περαιωθούν με ρύθμιση της κύριας οφειλής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου χωρίς την καταβολή προστίμου και προσαυξήσεων που έχουν βεβαιωθεί ή μη.

Γ. Οι οφειλές του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης κ.λπ. που έχουν βεβαιωθεί ή μη μέχρι 31.12.1997 στις αρμόδιες οικονομικές εφορίες ή τα αρμόδια δημοτικά ταμεία ρυθμίζονται καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις μειωμένου του κεφαλαίου κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις. Οφειλές από το τέλος των ακαθάριστων εσόδων ή το τέλος παρεπιδημούντων ή το φόρο του άρθρου 60 του Ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α΄) που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν μετά από την έναρξη ισχύος του άρθρου 20 του Ν. 2539/1997 (1.1.1998) καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Δ. Με αίτηση των ενδιαφερομένων ρυθμίζονται επίσης οφειλές από όλα ανεξαιρέτως τα δημοτικά τέλη (συμπεριλαμβανομένων των τελών ύδρευσης, άρδευσης και διαφήμισης), φόρους και εισφορές, καθώς καιπρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι τη δημοσίευση του ν. 3801/2009 (δηλ. 4-9-2009) στις αρμόδιες οικονομικές εφορίες ή τα δημοτικά ταμεία, σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις χωρίς την καταβολή του προστίμου και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Ε. Πρόστιμα του άρθρου 5 του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α΄), καθώς και οφειλές από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α΄), τα οποία έχουν βεβαιωθεί μέχρι τη δημοσίευση του ν. 3801/2009 (δηλ. 4-9-2009), μπορεί να ρυθμιστούν και να καταβληθούν, σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, μειωμένα σε ποσοστό 70% και χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμου καταβολής.

Ζ. Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, με εξαίρεση τα πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών, βεβαιωμένες ή μη, μέχρι τη δημοσίευση του ν. 3801/09 (δηλ. 4-4-2009), όπως μισθώματα κλπ.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι για υπαγωγή στην ευνοϊκή ρύθμιση πρέπει να απευθύνονται στο τμήμα εσόδων του Δήμου (Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ.Ηλιάδης Δημήτριος , τηλ. 23970 61900.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΝΤΙΝΑΣ

Στοΐτσας.Θ. Αντώνιοςdate Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

0 χωριατάκια to “Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο Ρεντίνας”

Leave a Reply:

AddThis

Bookmark and Share