Έγγραφο με την υπογραφή του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Μανιάτη παρατείνει επ’αόριστον την ισχύ των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του μεταλλείου των “Μαύρων Πετρών” κάτω από τη Στρατονίκη, οι οποίοι έληξαν στις 31.12.2009 χωρίς να έχουν τηρηθεί ποτέ!!!


Έγγραφο Δ8-Α/Φ7.79.13/3451/618/26.02.2010 του Υφυπουργού ΥΠΕΚΑ κ. Γιάννη Μανιάτη:
26.2.2010


ΘΕΜΑ: Συνέχιση μεταλλευτικής δραστηριότητας στο μεταλλείο Μαύρων Πετρών περιοχής Στρατωνίου Χαλκιδικής.


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού (1) και λαμβάνοντας υπόψη το αρχείο μας και τα κοινοποιηθέντα στην Υπηρεσία μας έγγραφα σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:


1. Λαμβανομένης υπόψη της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας,όπως αυτή ερμηνεύεται και εφαρμόζεται, προκύπτει ότι για ένα υφιστάμενο και νομίμως λειτουργούν έργο ή δραστηριότητας, η μη ανανέωση της χρονικής διάρκειας ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) είναι δυνατή, είτε όταν ο κύριος του έργου δεν υποβάλει έγκαιρα το σχετικό αίτημα, είτε όταν ενώ έχει υποβάλει αίτημα δεν προσκόμισε τυχόν αιτηθέντα από την αρμόδια αρχή συμπληρωματικά στοιχεία σε εύλογο χρόνο, είτε όταν η αρμόδια αρχή εκδώσει απόφαση μη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.


2. Στην περίπτωση του μεταλλείου Μαύρων Πετρών των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου Ν. Χαλκιδικής της εταιρείας “Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.” δεν συντρέχουν οι προαναφερθείσες περιπτώσεις και η διαδικασία αξιολόγησης του σχετικού φακέλου για ανανέωση ισχύος της ΑΕΠΟ που έχει καταθέσει η εταιρεία από 27.11.2009 στο ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ (ΑΠ. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ 147551/27.11.2009) βρίσκεται σε εξέλιξη στη διοίκηση.


3. Επομένως, έως ότου αξιολογηθεί η ανανέωση της ΑΕΠΟ και εκδοθεί η τελική απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, εξακολουθούν προσωρινώς να ισχύουν με τους αυτούς περιβαλλοντικούς όρους, που προβλέπονται στην με αριθμό 143088/11.4.2005 ΚΥΑ των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τόσο η έγκριση τεχνικής μελέτης, όσο και οι λοιπές άδειες που ερείδονται σε αυτούς. Τα ανωτέρω συνάδουν απολύτως με την αρχή της χρηστής διοίκησης, δεδομένου ότι η καθυστέρηση έγκρισης της υποβληθείσας την 27.11.2009 αίτησης δεν μπορεί να αποδοθεί σε υπαιτιότητα της αιτούσας.


4. Η ΕΜΒΕ καλείται όπως συνεχίσει και εντατικοποιήσει τους σχετικούς ελέγχους της, για την προστασία των εργαζομένων και των περιοίκων.


5. Η ΕΥΠΕ στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται γα την επιτάχυνση των διαδικασιών, όσον αφορά τα θέματα αρμοδιότητάς της.Ο Υφυπουργός


Γιάννης Μανιάτης


Ευχαριστούμε πολύ την φίλη για το mail

http://antigoldgreece.wordpress.com/2010/03/06/maniatis/


date Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

0 χωριατάκια to “Προσωρινή παράταση της εξόρυξης κάτω από τη Στρατονίκη ή μια από Σουφλιά σε συσκευασία Μανιάτη”

Leave a Reply:

AddThis

Bookmark and Share