Η ΑΞ.Τ.Α.Σ.Α Δ. ΑΕ

Ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου, Διοικητικός ΔΕ για 4 μήνες, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Δημοτικού Camping Ιερισσού, που εδρεύει στην Ιερισσό Χαλκιδικής.


ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας ή Πτυχίο Α’ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Κλάδων Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων ή Οικονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή Υπαλλήλων Λογιστηρίου, ή Υπαλλήλων Διοίκησης, ή Εμπορικών Επιχειρήσεων, ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Τίτλος πιστοποίησης καλή γνώσης Αγγλικής γλώσσας
Τίτλος πιστοποίησης μέτριας γνώσης Γερμανικής γλώσσας


Ολόκληρη η ανακοίνωση είναι αναρτημένη στους πίνακες ανακοινώσεων του Δημαρχείου, του ΚΕΠ και της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Σταγείρων Ακάνθου.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εντός της προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την Κυριακή 09-05-2010 έως την Τρίτη 18-05-2010, στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Σταγείρων Ακάνθου.


Παρακάτω μπορείτε να αποθηκεύσετε το έντυπο της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή.


Για περισσότερες πληροφορίες
κ. Μπλε
Τηλ: 23770 21130

Αίτηση - Υπευθυνη Δήλωση

date Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

2 χωριατάκια to “Προκήρυξη θέσης για το κάμπινγκ Ιερισσός”

 1. Ανώνυμος
  7 Μαΐου 2010 - 12:10 π.μ.

  Και για τον Δήμο Ρεντίνας «έτσι ανακοινώνονται…» οι προκηρύξεις θέσεων για να υπάρχει διαφάνεια…. :)))

 1. Ανώνυμος
  7 Μαΐου 2010 - 3:13 μ.μ.

  Η πρώτη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρεντίνας είναι την 15/5/2008.
  Η μοναδική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρεντίνας για προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού είναι στις 20/10/2008 για έναν καθηγητή φυσικής αγωγής με σύμβαση ορισμένου χρόνου για τα μαθήματα μαζικού αθλητισμού του Δήμου Ρεντίνας.
  Να φανταστώ ότι από τις 15/5/2008 δεν έκανε άλλη πρόσληψη ο Δήμος Ρεντίνας πέρα από τον έναν καθηγητή φυσικής αγωγής για τα προγράμματα του μαζικού αθλητισμού…..
  Συγχαρητήρια στον Δήμο Ρεντίνας που μπορεί και τα καταφέρνει να καλύπτει τις ανάγκες του από το μόνιμο προσωπικό και δεν έχει πάρει από τις 15/5/2008 άλλο προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες του, εκτός και αν δεν ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του τις προκηρύξεις θέσεων του Δήμου ώστε να μην το μάθει πολύ κόσμος – πολίτες του Δήμου – άρα και περιορίζει έτσι να πάρει όσο το δυνατόν τους καλύτερους για τις θέσεις που ενδιαφέρεται… για τους «δικούς του» λόγους….

Leave a Reply:

AddThis

Bookmark and Share