Οι Διευθύνσεις Μεταφορών Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης ενημερώνουν τους πολίτες ότι, παρά την έλλειψη προσωπικού που αντιμετωπίζουν και την καθυστέρηση αποστολής από τα συναρμόδια Υπουργεία διευκρινίσεων σχετικά με την σύνταξη των καταστάσεων πληρωμής του οικονομικού κινήτρου απόσυρσης αυτοκινήτου, άρχισαν ήδη τη σύνταξη των καταστάσεων αυτών.


Οι καταστάσεις αυτές θα διαβιβασθούν στην αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, που λειτουργεί στο Νομό προς έγκριση και στη συνέχεια από την Υπηρεσία αυτή θα σταλούν στις οικείες Δ.Ο.Υ. για εξόφληση.


Από σήμερα Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010 οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΝΑΘ θα παραλαμβάνουν αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή και του οικονομικού κινήτρου αγοράς νέου αυτοκινήτου που κυκλοφόρησε σε αντικατάσταση αποσυρθέντος.


  1. Δικαιολογητικά που απαιτούνται:Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (Διατίθεται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από την ιστοσελίδα της Ν.Α.Θ. www.nath.gr)
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του νέου οχήματος, στην οποία θα αναγράφεται η ένδειξη «από απόσυρση του αριθμ. κυκλοφορίας ………………Ε.Ι.Χ. ή Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.
  3. Φωτοτυπία του τιμολογίου αγοράς νέου οχήματος ή απόδειξη λιανικής πώλησης. Σε περίπτωση αγοράς μεταχειρισμένου οχήματος από μη υπόχρεο για έκδοση τιμολογίου, απαιτείται: α) Υπεύθυνη Δήλωση αγοραστή στην οποία θα δηλώνεται η τιμή αγοραπωλησίας του οχήματος (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια ή αστυνομική αρχή). β) Υπεύθυνη Δήλωση πωλητή στην οποία θα δηλώνεται η τιμή αγοραπωλησίας του οχήματος (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια ή αστυνομική αρχή).
  4. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού ο οποίος πρέπει να είναι υποχρεωτικά σε μορφή Ι.Β.Α.Ν. (GR ………………(25 ψηφία)……………)
  5. Βεβαίωση έκδοσης άδειας Ε.Ι.Χ. σε αντικατάσταση αποσυρθέντος (Χορηγήθηκε από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών με την νέα άδεια κυκλοφορίας)
  6. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. ότι το νέο όχημα ανήκει στην κατηγορία EURO 4 και άνω. (Θα εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και δεν θα προσκομίζεται από τους ενδιαφερόμενους πολίτες)


Τηλέφωνα για πληροφορίες:


Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης

τηλ. 2313 330268, 2313 330298


Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης

τηλ. 2313 330542


date Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

0 χωριατάκια to “Ανακοίνωση από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης για το οικονομικό κίνητρο αγοράς νέου οχήματος”

Leave a Reply:

AddThis

Bookmark and Share